Wednesday, December 31, 2014

Gershon's Blog 2014_12_31 אוסף פטריות במצלמה

משוטט ביער ואוסף פטריות במצלמה

אחת מיוחדת במינה
כישורית מרושתת
Colus .hirudinosus 
בשלב ראשוני גדלה מהתפטיר מעין ביצה או כדור ג'לטיני לבן מתחת לפני הקרקע,
תוך זמן קצר נבקעת הביצה ועולים מספר זרועות אדומות.
החלק העליון עשוי משקעים וגומות ובתוכם       בעת ההבשלה מתפתחים הנבגים הטבולים בריר כהה
שריחו מצחין מאוד.  הריח נועד למשוך חרקים שידאגו להפצת המין .


Sunday, December 28, 2014

Gershon's Blog 2014_12_28 עלים של חורף ביער

עלים של חורף    
ביער
רקפת, כלנית, נורית
דבורנית הקטיפה,  דם המכבים
לופית מצויה וגרניון רך רקפת מצויה
 כלנית מצויה

  נורית אסיה

 דם המכבים
 דבורנית הקטיפה
 לופית מצויה
 גרניון רך

Saturday, November 29, 2014

Gershon's Blog 2014_11_29 בוקר ביער כרמי יוסף

בוקר ביער כרמי יוסף
משוטט בחיפוש אורניות
בין מרבדי כרכומים
ונרקיסים
עלי הרקפות ומטה אהרון צובעים את היער בגוונים של ירוק
רקפות ראשונות מציצות
פטריות צנומות קטנות אך ללא אורניות
פתאום מתגלה אורניה אחת ועוד אחת
וממשיך לשוטט
 ומגלה מקבצים של עשרות אורניות