Wednesday, December 31, 2014

Gershon's Blog 2014_12_31 אוסף פטריות במצלמה

משוטט ביער ואוסף פטריות במצלמה

אחת מיוחדת במינה
כישורית מרושתת
Colus .hirudinosus 
בשלב ראשוני גדלה מהתפטיר מעין ביצה או כדור ג'לטיני לבן מתחת לפני הקרקע,
תוך זמן קצר נבקעת הביצה ועולים מספר זרועות אדומות.
החלק העליון עשוי משקעים וגומות ובתוכם       בעת ההבשלה מתפתחים הנבגים הטבולים בריר כהה
שריחו מצחין מאוד.  הריח נועד למשוך חרקים שידאגו להפצת המין .


Sunday, December 28, 2014

Gershon's Blog 2014_12_28 עלים של חורף ביער

עלים של חורף    
ביער
רקפת, כלנית, נורית
דבורנית הקטיפה,  דם המכבים
לופית מצויה וגרניון רך רקפת מצויה
 כלנית מצויה

  נורית אסיה

 דם המכבים
 דבורנית הקטיפה
 לופית מצויה
 גרניון רך