Friday, June 4, 2010

טיול בוקר עם פושקין ולאקי במטע המשמש 28 למאי


בוקר במטע המישמש
חלק מהעצים עמוסים בפרי
 פריזבוב ים תיכוני
זעיר ומדהים בצורתו
חוגג בין הפירות
הנקבות מטילות את ביציהן
במספר גדול של פירות
וגורמות להבשלתו המוקדמת
ורקבונו של המישמש

No comments:

Post a Comment