Saturday, May 22, 2010

טיול בוקר 10 למאי


טיול בוקר קצר
לקרחת סלעי הנארי
במטע הזיתים הצמוד לדרך לתל גזר
פירות התלתן במגוון צבעים
הצלף במלוא הדרו
פירות יבשים ופרח יחיד כתום של הלענית הגדולה
מרבדים של פרחים יבשים
זבוב זולל כנימות
פרפר כחליל האזוב נח על פרחי האזוב
עכביש בהמתנה לטרף
ועיניים לסלע
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment